ЗА НАС

„ПЛАН ИНВЕСТ Пловдив“ ЕООД е консултантско дружество за управление на инвестиционни проекти. Фирмата е специализирана в извършване на комплексни консултантски услуги върху инвестиционния процес в проектирането и строителството.

На основание чл.166, ал.2 от Закона за устройство на територията, и в съответствие с Наредбата за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, „ПЛАН ИНВЕСТ Пловдив“ ЕООД има издадено УДОСТОВЕРЕНИЕ № РК-0639 за оценяване съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и/или за упражняване на строителен надзор за строежи от всички категории.

„ПЛАН ИНВЕСТ Пловдив“ ЕООД е вписана с УДОСТОВЕРЕНИЕ №00517 в публичния регистър на Агенцията за устойчиво енергийно развитие да извършва дейности съгласно чл.43, ал.1 и чл.54, ал.1 от Закона за енергийната ефективност – обследване за енергийна ефективност на жилищни сгради, изготвяне оценки за съответствие на инвестиционните проекти по част енергийна ефективност и сертифициране на сгради, изготвяне оценки на енергийните спестявания в сгради и др.

Чрез своите квалифицирани експерти „ПЛАН ИНВЕСТ Пловдив“ ЕООД извършва цялостно управление – планиране, координация и контрол във всички фази и етапи на инвестиционния процесq на договори за големи инвестиционни проекти, включително изпълнявани по договорните условията на FIDIC.

За качествено изпълнение на услугите по предмета си на дейност Дружеството е сертифицирано със следните сертификати:

ISO-9001:2015, № СИБ 109 18 0031

ISO-14001:2015, № СИБ 114 18 0031

ISO-45001:2018, № СИБ 145 18 0031

Основният предмет на дейност на фирмата е в извършването на консултански дейности, обезпечаващи реализацията на замислени от възложителите инвестиционни намерения в съответствие с българското законодателство, технически норми и правила, а именно:

 • Оценка на съответствието на инвестиционните проекти;
 • Упражняване на строителен надзор по време на строителството;
 • Инвеститорски контрол на обекти;
 • Координатор по безопасност и здраве в строителството;
 • Изготвяне на Техническия паспорти на обекти по Наредба № 5/28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 7 от 23.01.2007 г., изм. и доп., бр. 38 от 11.04.2008 г., бр. 22 от 19.03.2010 г., в сила от 20.04.2010 г.;
 • Предпроектни проучвания, организира проектантският процес и координира строителният процес до въвеждане на строежа в експлоатация;
 • Консултации във всички сфери на строителния процес:
 • По проблемите на ЗУТ;
 • Съгласуване на проектната документация с експлоатационните и контролни органи и получаване на „Разрешително за строеж“;
 • По правни проблеми в строителството;
 • Консултантски услуги за разработване на тръжни документи за възлагане на СТРОИТЕЛСТВО, ДОСТАВКИ И УСЛУГИ, съгласно изискванията на ЗОП, за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на Европейския съюз:
 • изготвяне на Техническо задание;
 • инструкции (изисквания) към участниците;
 • методика за оценяване;
 • съставяне на всички приложения към тръжното задание;
 • кореспонденция с АОП;
 • съставяне на комисия за избор на изпълнител, заповед/ решение за назначаване на комисия;
 • провеждане на заседания по избор на изпълнител – протокол за резултатите от избора и класиране на кандидатите;
 • решение/ заповед за определяне на изпълнител или прекратяване на процедурата;
 • покана за сключване на договор.

В заверения от ДНСК списък на екипите от правоспособни физически лица са вписани експерти от различните специалности. Освен в основния списък, разполагаме с над 40бр. допълнителни високо квалифицирани специалисти (архитекти, инженери, икономисти, юристи и др.), притежаващи нужния ценз и техническа правоспособност, и можем до степен, която е нужна, да подпомогнем проектовото ръководство, като предоставим ИНЖЕНЕР-КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ по време на цялостното планиране, координацията и контрола на всички фази и етапи на инвестиционния процес.

В своята работа нашите специалисти използват методи, прилагани в европейските държави, базиращи се на изискванията на Директивите на ЕС и принципите на договорните условия на ФИДИК, но адаптирани и хармонизирани с действащата в момента законова и нормативна база на Р. България.